Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Fundacja została powołana w 2013 roku w celu ratowania rzeczy, przedmiotów oraz artefaktów związanych z byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz z jego podobozami, będących obecnie w rękach osób prywatnych.


Pierwotny obszar działalności całego systemu obozowego i podobozów KL Auschwitz-Birkenau, daleko wykraczał poza granice obecnego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wiele z tych pamiątek w dalszym ciągu znajduje się poza kontrolą konserwatorską i wymaga natychmiastowej opieki.


By realizować to zadanie i zachować jak najwięcej dla kolejnych pokoleń, Fundacja ma na celu pozyskiwanie środków na ich konserwację, ochronę, przechowywanie oraz popularyzację.
By realizować to zadanie i zachować jak najwięcej dla kolejnych pokoleń Fundacja ma na celu pozyskiwanie środków na ich konserwację, ochronę, przechowywanie oraz popularyzację.

Wspieraj dziedzictwo - Twórz Przyszłość

Wesprzyj fundację

Twoje wsparcie finansowe to kropla, która tworzy fale zmian. Dzięki Twojej hojności możemy kontynuować naszą działalność, chroniąc ważne miejsca historyczne, prowadząc badania, organizując edukacyjne wydarzenia i angażując społeczność lokalną.

Aktualności

Fundacja Auschwitz-Birkenau Podobozy nieustannie podejmuje działania mające na celu zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego. Śledź nasze najnowsze wydarzenia, postępy w projektach oraz ciekawe inicjatywy społeczne, aby być na bieżąco z naszą misją!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pierwszy marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Brzeszczach rozpoczęliśmy na cmentarzu w Brzeszczach Jawiszowicach złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach mieszkańców naszej gminy, związanych z ruchem...

Czytaj węcej

72. rocznica wyzwolenia kompleksu KL Auschwitz

27 stycznia 2017 roku mija już 72 rocznica wyzwolenia kompleksu obozowego KL Auschwitz W godzinach porannych przedstawiciele naszej Fundacji wraz z władzami Brzeszcz i lokalnymi organizacjami złożyli wiązanki pod pomnikiem...

Czytaj węcej

Nasze obiekty

Pod opieką Fundacji Auschwitz-Birkenau Podobozy znajdują się nie tylko symboliczne artefakty, lecz również obiekty, które kryją w sobie historię i pamięć. Kantyna SS, będąca świadkiem codzienności oficerów, czy Karna Kompania Kobiet, która odzwierciedla trud losu kobiet w obozie, są tylko częścią bogatego dziedzictwa. Ziemniaczarki, Podobóz Jawiszowice czy Kopalnia Jawiszowice to miejsca, gdzie historia splata się z trudem pracy i niezmierzoną determinacją.

Kantyna SS​

Obozowa Kuchnia/Kantyna to drewniany budynek o konstrukcji barakowej. Powstał w latach 1941-1943 przymusową pracą więźniów niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

Aż do wyzwolenia obozu w styczniu 1945 roku, służył jako kuchnia, kantyna oraz stołówka dla szeregowców i oficerów SS.

Magazyny żywnościowe

Budynek ziemniaczarek, a właściwie Fünf Kartoffellagerhallen, to długi na 250 metrów budynek magazynów żywnościowych o łącznej powierzchni ponad 8000 metrów kwadratowych. Składa się on z 10 identycznych hal. Obiekt przeznaczony był do przechowywania zbiorów rolnych z okolicznych farm SS, na których pracowali więźniowie.

Wystawa IG Farben

Wystawa składa się z kilku paneli tematycznych, które stanowią spójne i kompleksowe przedstawienie powstania, historii, jak i funkcjonowania w okresie okupacyjnym fabryki IG Farben Werk Auschwitz, na terenie dzisiejszych Monowic. Ekspozycję tworzą oryginalne artefakty (przedmioty, dokumenty) związane z funkcjonowaniem fabryki.

Karna Kompania Kobiet

W czerwcu 1942 roku, po ucieczce dwóch polskich więźniarek, w dawnym budynku przedwojennej szkoły w Borze utworzono Karną Kompanię Kobiet. Zakwaterowano w niej 200 Polek, a w sąsiednim baraku 200 Żydówek innych narodowości. Do karnej kompani więźniarki mogły zostać skierowane nawet za najdrobniejsze wykroczenia. W nocy z 5 na 6 października 1942 roku, w karnej kompanii dochodzi o bestialskiej tragedii.

Podobóz Jawischowitz

Koncert Reichswerke Hermann Göring celem zwiększenia wydobycia węgla w pobliskich kopalniach, decyduje się na zatrudnienie dużej ilości robotników. Na wiejskich polach Jawiszowic powstaje obóz dla pracowników przymusowych. W tym samym czasie koncern i urząd SS-Wirtschafts-und-Verwaltungshauptamt podpisują umowę na dostarczenie do pracy w kopalniach 6000 więźniów obozu KL Auschwitz.

Kopalnia Jawiszowice

Podczas II wojny światowej kopalnia stała się areną pracy przymusowej dla więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, którzy zmuszani byli do ciężkiej, niebezpiecznej pracy. W kopalni zmuszano do pracy także dzieci, pozbawiając je dzieciństwa i przyszłości. Dzisiaj kopalnia stanowi nie tylko zabytkowy obiekt przemysłowy, lecz również symboliczne miejsce upamiętnienia tych, którzy w niej zginęli.

Galeria

Wspieraj dziedzictwo - Twórz Przyszłość

Wesprzyj fundację

Twoje wsparcie finansowe to kropla, która tworzy fale zmian. Dzięki Twojej hojności możemy kontynuować naszą działalność, chroniąc ważne miejsca historyczne, prowadząc badania, organizując edukacyjne wydarzenia i angażując społeczność lokalną.

Misja Fundacji Auschwitz-Birkenau Podobozy

Opieka nad zbiorami

Podstawowym zadaniem Fundacji jest szeroko rozumiana, określona przepisami prawa polskiego oraz Kodeksu Etyki The International Council of Museums, ochrona nad przedmiotami oraz artefaktami związanymi z byłym niemiecki nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau.

Ochrona i pozyskanie nowych pamiątek

Realizacja tego zadania, wymaga dużego nakładu środków związanych z pozyskaniem artefaktów, jak również ich właściwą konserwacją zgodną z obowiązującymi zasadami sztuki konserwatorskiej. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zachować istniejące jeszcze artefakty. Dopełniającym elementem procesu ochrony obiektów jest ich magazynowanie z zachowaniem odpowiednich warunków przechowywania. Kolejnym zadaniem Fundacji jest opracowywanie powierzonych zbiorów zgodne z obowiązującymi przepisami muzealnymi. Stworzona nowoczesna, elektroniczna ewidencja, uwzględniająca specyfikę zbiorów pozwoli na ich właściwe opisanie oraz sprawne poruszanie się po zgromadzonym zasobie.

Popularyzacja zbiorów

Na realizację tego zadania składa się wiele elementów. Jednym z nich jest eksponowanie opracowanych zbiorów zarówno na wystawach własnych jak i tworzonych w ramach współpracy z innymi muzeami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Popularyzacja to również edukacja, badania naukowe oraz działalność wydawnicza.

Działalność wystawiennicza

Zachowane przedmioty i artefakty po byłym obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau należy chronić, ale również eksponować. Prowadząc działalność wystawienniczą związaną z historią Holocaustu, ludobójstwa i obozów, zamierzamy się dzielić powierzonym zbiorem z wszystkimi, którzy chcieliby opowiadać o historii obozów koncentracyjnych i zagłady oraz największej zbrodni ubiegłego stulecia, jaką było ludobójstwo oraz Holocaust. Fundacja jest otwarta na różne formy współpracy: tworzenie wystaw, wypożyczanie powierzonego zasobu na ekspozycje, udostępnianie fotografii oraz materiałów związanych z artefaktami.

Edukacja

Za pośrednictwem prezentowanych artefaktów zamierzamy pokazać tym, którzy nas odwiedzą, czym były podobozy i samo Auschwitz – Birkenau. Chcemy prezentować artefakty w określonym kontekście, uwarunkowanym okolicznościami historycznymi jakie im towarzyszyły, które wspólnie utworzą spójną historię.

Edukacja to również poznawanie Miejsc Pamięci, dlatego jednym z kolejnych zadań Fundacji jest organizacja wycieczek studyjnych, warsztatów oraz lekcji w terenie. Jedynie kontakt z historycznymi miejscami oraz artefaktami, które pochodzą z tych miejsc jest w stanie wzbudzić u zwiedzających wyobrażenie skali działalności Auschwitz – Birkenau i jego podobozów.

Uzupełnieniem tych działań będzie organizacja oraz współudział w szkoleniach, seminariach, konferencjach i prelekcjach związanych z historią Holocaustu, ludobójstwa oraz obozów.

Działalność naukowa

Pierwszym etapem rozpoznawania przedmiotów jest ich opracowanie. Stanowi to podstawę do badania artefaktów i ich roli w funkcjonowaniu obozów. Badania nad przedmiotem, jako wytworem zamierzonej ludzkiej działalności, stanowią podstawę wybranych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. W nurt ten wpisują się również współczesne badania historyczne. Wartość poznawcza, jaką przedstawiają powierzone zbiory ma istotne znaczenie dla badania historii Holocaustu i ludobójstwa. Dzieje wielu powierzonych przedmiotów nie zakończyły się wraz z wyzwoleniem obozu i końcem wojny. W przeważającej większości funkcjonowały one dalej w przestrzeni poobozowej, determinowanej konsekwencjami wojny. Mając tego świadomość Fundacja stara się zbierać wszelkie informacje o artefaktach, zarówno związane z funkcjonowaniem podobozów, ich losu powojennego i okoliczności pozyskania. Dlatego jednym z zadań Fundacji w ramach popularyzacji zasobu jest inicjowanie badań nad powierzonymi artefaktami.

Działalność wydawnica

Realizując  zadania statutowe Fundacja zamierza prowadzić działalność wydawniczą. Zależy nam na tym by publikacje powstawały w ramach projektów własnych Fundacji oraz przy współpracy z innymi podmiotami. Chcemy w ten sposób poszerzać wiedzę o historii system podobozów Auschwitz – Birkenau i przekazywać ją społeczeństwu.